Onze website maakt gebruik van cookies. Bij verder gebruik van deze site gaat u daarmee akkoord. Zie meer informatie hier.

Ontvang de brochure en prijslijst van de Citroën van uw keuze per post of e-mail of bekijk ze direct online.

Sluiten

Wilt u graag de Citroën van uw keuze ervaren? Maak dan een vrijblijvende proefrit.

Sluiten

Ontvang een vrijblijvende offerte voor de Citroën van uw keuze.

Sluiten

De website die toegankelijk is via het adres www.citroen.nl (hierna genoemd "Website") is bedoeld om internetgebruikers te informeren. Op de toegang tot en het gebruik van deze Website zijn deze Algemene Voorwaarden en toepasselijke wetgeving en/of regelgeving van toepassing. Door deze Website te bezoeken stemt de internetgebruiker volledig en zonder voorbehoud in met alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Het bedrijf dat deze Website beheert, behoudt zich het recht voor om, zonder kennisgeving vooraf, deze Algemene Voorwaarden en alle onderdelen, producten of diensten die op deze Website getoond worden, te wijzigen en aan te passen. Deze wijzigingen worden de internetgebruikers, die verplicht zijn om de Algemene Voorwaarden van de Website te raadplegen, opgelegd.


Beheerder

De Website wordt beheerd door:

Citroën Nederland B.V. ("Citroën"), gevestigd aan De Entree 123 - 137, 1101 HE Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33021949, BTW-nummer: NL 001674663 B01. Neem contact op met de klantenservice.


Intellectuele eigendomsrechten
Citroën informeert de gebruikers van deze Website dat vele onderdelen van deze Website:

  1. 
beschermd worden door het auteursrecht: dit geldt met name voor foto's, artikelen, tekeningen, animaties, digitale geluids- en filmopnames enz.;
  2. 
en/of beschermd worden door de wetgeving op het gebied van tekeningen en modellen;
  3. 
worden beschermd door het merkenrecht: met name het merk "CITROËN", het beeldmerk "Double Chevron" en de modelnamen van auto's die op de Website worden getoond.

De op deze wijze beschermde onderdelen zijn het eigendom van (filialen van) AUTOMOBILES CITROËN, van bedrijven van de groep PSA PEUGEOT CITROËN of van derden die aan AUTOMOBILES CITROËN het gebruik van deze onderdelen hebben toegestaan. Dientengevolge is ieder(e) gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opneming, vertaling of verkoop, op welke wijze en door middel van welke drager dan ook (papier, digitaal enz.) verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  AUTOMOBILES CITROËN of de eigenaar van genoemd materiaal, onder voorbehoud van uitzonderingen bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld het artikel 122-5 van de Franse Wet op Intellectueel Eigendom. Deze handelingen, die onder de toepasselijke wet- en regelgeving een schending van auteursrechten en/of het recht op tekeningen en modellen en/of het merkenrecht vormen, worden bijvoorbeeld onder het Franse recht als een strafbaar feit beschouwd dat bestraft kan worden met maximaal drie (3) jaar gevangenisstraf en een boete van driehonderdduizend (€ 300.000) euro bij schending van auteursrechten en maximaal vier (4) jaar gevangenisstraf en een boete van vierhonderdduizend (€ 400.000) euro bij schending van het merkenrecht.

De merken en logo's van de software die op deze Website worden getoond, zijn het eigendom van de bedrijven die deze merken en logo's gebruiken en mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming vooraf van genoemde bedrijven. Onder deze merken vallen onder andere de merken van de software die niet bij name genoemd worden in deze Algemene Voorwaarden.
Deze software wordt auteursrechtelijk beschermd en mag alleen worden gebruikt met een licentieovereenkomst. Het gebruik zonder schriftelijke toestemming vooraf van de eigenaar is verboden. Een overtreding van dit verbod wordt gezien als een schending van auteursrechten.


Informatie met betrekking tot de producten

De informatie en afbeeldingen op deze Website hebben een algemeen karakter. Aan deze informatie en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.


Informatie met betrekking tot de diensten

De op deze Website vermelde diensten zijn de diensten die kunnen worden aangeboden door de leden van het deelnemende Citroën-netwerk. De vermelde prijzen van onderdelen en accessoires zijn ter indicatie en zijn exclusief montage, tenzij het pakketprijzen betreft. Deze pakketprijzen zijn slechts geldig voor de aangegeven periode. Bij vragen met betrekking tot de op deze Website aangeboden producten en diensten kunt u zich wenden tot het commerciële netwerk van Citroën. Wij herinneren u eraan dat de leden van het commerciële netwerk van Citroën onafhankelijke bedrijven zijn die het vrij staat eigen tarieven te bepalen en niet verplicht zijn om deel te nemen aan door Citroën georganiseerde acties (incl. pakketprijzen). Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij voor deze Website aanleveren.


Informatie met betrekking tot financiering

Alle financieringsmogelijkheden die worden voorgesteld op de Website www.citroen.nl zijn onder voorbehoud van acceptatie van het dossier door:

CITROËN FINANCIAL SERVICES, handelsnaam van PSA Financial Services Nederland BV, Hoofdweg 256, 3067 GJ Rotterdam ( KvK nummer 24125767, registratienummer AFM 12007744). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Telefoon Citroën Financial Services: 088 – 20 12 600.De aangeboden financieringsmogelijkheden en tarieven zijn aan voorwaarden onderworpen en zijn in alle gevallen afhankelijk van goedkeuring van het dossier door CITROËN FINANCIAL SERVICES. Aan de onderdelen van deze Website kunnen geen rechten worden ontleend en u kunt door uw registratie op deze Website geen geldig financieringsvoorstel verkrijgen. Alleen als u een voorlopig financieringsaanbod door middel van uw handtekening hebt geaccepteerd en u de gevraagde bewijsstukken met betrekking tot uw identiteit en inkomen aan uw Citroën-dealer hebt verstrekt, kan CITROËN FINANCIAL SERVICES  een beslissing nemen inzake uw verzoek.


Bescherming van persoonsgegevens en cookies

1 – Persoonsgegevens:
De Website kan geraadpleegd worden zonder uw identiteit of andere persoonsgegevens kenbaar te maken.Voor wat betreft de door u aan ons verschafte persoonsgegevens heeft u recht op inzage en rectificatie van deze gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit recht kunt u doen gelden door schriftelijk contact op te nemen met: Citroën Nederland B.V., De Entree 123 - 137, 1101 HE Amsterdam, of neem contact op met de klantenservice.

Het verzamelen van bepaalde persoonsgegevens, zoals uw [naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres] is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan uw verzoeken om informatie en/of, indien van toepassing, om uw verzoeken om een abonnement op een digitale nieuwsbrief te kunnen verwerken. De gegevens die noodzakelijk zijn voor Citroën, haar filialen en de commerciële netwerken van deze filialen, worden op de pagina's van de Website aangeduid met een sterretje. De overige gegevens, waarvan het invullen facultatief is, zijn bedoeld om u beter te leren kennen zodat wij onze dienstverlening beter op u kunnen afstemmen.De verzamelde gegevens worden digitaal verwerkt. Deze gegevensverwerking is bij het College Bescherming Persoonsgegevens aangemeld. Het betreft de melding met nummer 1011614.

2 – Cookies:
De gebruiker wordt erop gewezen dat de Website gebruik maakt van cookies. Klik voor informatie over het gebruik van cookies op de Website op de volgende link: www.citroen.nl/cookies


Beheer van wachtwoorden
Citroën stelt op deze Website verschillende pagina's tot uw beschikking waarmee u toegang kunt krijgen tot speciale diensten (bijv.: MyCITROËN). Om toegang tot deze pagina's te krijgen dient u een e-mailadres, uw voor- en achternaam en uw postcode in te vullen en een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord blijft strikt persoonlijk en u dient zelf zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid ervan. In dit opzicht bent u zelf verantwoordelijk voor elk gebruik van dit wachtwoord en kan Citroën, voor zover dit is toegestaan onder het toepasselijke recht, niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of schade veroorzaakt door het gebruik van bovengenoemde pagina's en/of het wachtwoord.U dient Citroën op de hoogte te stellen van elk frauduleus gebruik van uw wachtwoord of de dienst MyCITROËN en u dient na elk bezoek aan de Website uit te loggen.


Beperking van de aansprakelijkheid

Het gebruik van de Website is geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid. Voor zover dit is toegestaan onder het toepasselijke recht, zijn Citroën, en de aan haar gelieerde entiteiten, zoals leden uit het commerciële netwerk van Citroën en filialen, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, met name voor materiële schade, verlies van gegevens of computerprogramma's en voor financiële schade, die het gevolg is van het gebruik van deze Website of de websites die hiermee verbonden zijn.Wij wijzen u erop dat bepaalde producten of diensten die op de Website worden getoond in sommige landen voorwerp kunnen zijn van bijzondere regelgeving en zelfs van beperkingen en verboden.Citroën biedt u de mogelijkheid om via de Website, onder de verantwoordelijkheid van Citroën beheerde servers, persoonlijke berichten te versturen om anderen op de hoogte te stellen van bepaalde artikelen of documenten op de Website. Voor zover dit is toegestaan onder het toepasselijke recht, kan Citroën niet aansprakelijk worden gesteld voor berichten die door een internetgebruiker via de Website naar een contactpersoon zijn gestuurd. Voor zover dit is toegestaan onder het toepasselijke recht, kan Citroën  niet aansprakelijk worden gesteld voor berichten waarvan het bedrijf niet zelf de auteur is en waarop het bedrijf geen enkele invloed kan uitoefenen.


Aansprakelijkheid van de gebruiker

De gebruikers van de Website zijn verplicht deze Algemene Voorwaarden in acht te nemen. Het gebruik van de Website is geheel voor eigen risico. Een gebruiker van de Website wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd. Bij gebruik van de Website wordt automatisch de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd.Voor zover dit is toegestaan onder het toepasselijke recht, kan Citroën niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn apparatuur en software te beschermen tegen virussen en hackers. Voor zover dit is toegestaan onder het toepasselijke recht, kan Citroën hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


Hyperlinks

Voor het plaatsen van een hyperlink naar de Website dient voorafgaand schriftelijke toestemming te worden gevraagd bij Citroën.In ieder geval kan Citroën op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en de producten of diensten van de websites waar de Website via hyperlinks of andere links mee verbonden zou kunnen zijn.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de Website en deze Algemene Voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn oorspronkelijk in het Frans opgesteld.In geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden zijn de rechtbanken van Amsterdam bevoegd, tenzij dwingende wettelijke regels anders bepalen.


Top