Verwijzing in seconden

1 - INLEIDING

De applicatie Link MyCitroën (hierna "App") is een gratis mobiele applicatie die compatibel is met iOS versie 6 of hoger en Android versie 2.3 of hoger, bestemd voor de persoonlijke informatie van de gebruikers.

De toegang tot en het gebruik van de App zijn onderworpen aan de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de "Algemene gebruiksvoorwaarden") en de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving. Door de App te openen stemt de gebruiker volledig en zonder voorbehoud in met alle bepalingen uit de Algemene gebruiksvoorwaarden.


2 - PUBLICATIE

De App wordt gepubliceerd door Automobiles Citroën, een naamloze vennootschap met een eigen vermogen van Euro 159.000.000, met hoofd 6 rue Fructidor 75017 Paris, geregistreerd bij het Registre du Commerce et des Sociétés (de Franse Kamer van Koophandel) van Parijs onder het nummer 642 050 199.

Directeur van de publicatie : Linda Jackson
Verantwoordelijke van de Applicatie : Emmanuel Houéry

Host van de App : Google Play en Apple Store

3 – TOEGANG TOT DE APP

De App is toegankelijk voor meerderjarige natuurlijke personen (18 jaar of meer)

Om de App te kunnen gebruiken dient de gebruiker te beschikken over een compatibel smartphone die iOS 6 of hoger of Androïd 2.3 of hoger gebruikt en een CITROËN voertuig C4 Cactus, C4 Picasso of Grand C4 Picasso uitgerust met een touchscreen onder voorbehoud van het feit dat de auto in aanmerking komt. Bij het indienen van het identificatienummer van het voertuig (VIN) in de App zullen toegangscriteria worden gecontroleerd.

De Applicatie kan op verschillende manieren worden gedownload:
-    in de App Store voor iOS (iTunes account noodzakelijk)
-    in Google Play voor Androïd (Gmail account noodzakelijk)

Bij het de eerste keer openen van de App moet de gebruiker het VIN (voertuigidentificatienummer) invoeren van de in aanmerking komende auto waaraan hij de App wil koppelen. Het is raadzaam deze handeling bij stilstaande auto uit te voeren. Vervolgens moet de gebruiker zijn smartphone via Bluetooth koppelen met het systeem van de auto om een beveiligde verbinding tussen de auto en de smartphone op te zetten.

De App kan niet gelijktijdig in meerdere auto's worden gebruikt. Als de gebruiker de App bij een andere in aanmerking komende auto wil gebruiken, worden alle gegevens met betrekking tot de eerste auto gewist. De gegevens worden pas gewist na een bevestiging van de gebruiker.

Nadat de App een eerste keer is geopend geweest, hoeft de gebruiker de volgende keren dat hij de App gebruikt, slechts voor het wegrijden te controleren of de Bluetooth-functie van zijn smartphone is ingeschakeld.


4 – INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE INHOUD VAN DE APP

De App biedt de mogelijkheid gegevens van de in aanmerking komende auto met touchscreen over te brengen naar de smartphone van de gebruiker. Op deze wijze kunnen de volgende functionaliteiten worden aangeboden:

Actieradius: de gebruiker kan tussen twee ritten door het brandstofniveau en de resterende actieradius van zijn auto bekijken.

Ritgegevens: op de plaats van bestemming kan de gebruiker de belangrijkste gegevens van de laatste rit (tijdsduur, gemiddeld brandstofverbruik, afgelegde afstand) bekijken.

Het brandstofverbruik (in liters per 100 km) van een rit korter dan 1 km is niet representatief en wordt daarom niet getoond. Daardoor kan het werkelijke verbruik verschillen van het weergegeven verbruik. In ieder geval is het weergegeven brandstofverbruik slechts bedoeld ter informatie.

Bovendien worden ritten korter dan 100 meter niet meegenomen in de berekening. Als tussen het einde van de eerste rit en het begin van de tweede rit minder dan vijf minuten zijn verstreken, wordt het als één rit weergegeven. De gebruiker kan aan een symbool zien dat de desbetreffende regel betrekking heeft op twee samengevoegde ritten.

Als de gebruiker de Bluetooth-functie tijdens de rit niet heeft ingeschakeld, worden de niet-doorgegeven ritten (maximaal 100) door de in aanmerking komende auto opgeslagen. Als de Bluetooth-verbinding weer is ingeschakeld, worden ze alsnog doorgegeven aan de App. Wanneer een of meer ritten zijn opgeslagen, informeert de App de gebruiker door middel van een notificatie op zijn smartphone.

Onderhoud en waarschuwingen: na afloop van de rit ontvangt de gebruiker informatie met betrekking tot het onderhoud van de auto en waarschuwingen over eventuele storingen van de auto. De waarschuwingen hebben betrekking op het gebruik en/of het onderhoud van de auto. Deze gegevens en waarschuwingen vervangen in geen geval de informatie in het onderhoudsboekje en het instructieboekje van de auto. De in deze boekjes vermelde voorschriften blijven volledig van kracht.

"Lokaliseer mijn auto": de GPS-coördinaten van de auto en de datum en tijd waarop de positie van de auto is bepaald, worden doorgegeven aan de smartphone op het moment dat de gebruiker het contact afzet, mits de Bluetooth-functie van zijn smartphone is ingeschakeld. Als de gebruiker de functie "Lokaliseer mijn auto" wil gebruiken, worden de GPS-coördinaten van zijn auto doorgegeven aan de door de gebruiker geselecteerde navigatie-app op zijn smartphone. Hij kan zo, met gebruik van de voetgangersmodus, de parkeerplaats van zijn auto exact terugvinden. Bij gebruik van deze functie kan er sprake zijn van dataverkeer. Afhankelijk van de bepalingen van het contract tussen de gebruiker en zijn provider kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. De provider van de gebruiker kan hierover informatie geven.

De functionaliteit "Lokaliseer mijn auto" werkt alleen als de App is geïnstalleerd en geïnitialiseerd, en de smartphone via Bluetooth is verbonden. Deze functionaliteit kan alleen worden gebruikt als de in aanmerking komende auto is voorzien van een touchscreen met navigatiesysteem.

"De navigatie voortzetten": de GPS-coördinaten van de in het navigatiesysteem van de auto ingevoerde eindbestemming van de gebruiker worden doorgegeven aan de smartphone op het moment dat de gebruiker het contact afzet, mits de Bluetooth-functie van zijn smartphone is ingeschakeld. Als de gebruiker de functie "De navigatie voortzetten" wil gebruiken, worden de GPS-coördinaten van zijn eindbestemming doorgegeven aan de door de gebruiker geselecteerde navigatie-app op zijn smartphone. Hij kan zo, met gebruik van de voetgangersmodus, zijn eindbestemming bereiken. Bij gebruik van deze functie kan er sprake zijn van dataverkeer. Afhankelijk van de bepalingen van het contract tussen de gebruiker en zijn provider kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. De provider van de gebruiker kan hierover informatie geven.

De functionaliteit "De navigatie voortzetten" werkt alleen als de App is geïnstalleerd en geïnitialiseerd, en de smartphone via Bluetooth is verbonden. Deze functionaliteit kan alleen worden gebruikt als de in aanmerking komende auto is voorzien van een touchscreen met navigatiesysteem.

Bij Apple-smartphones zijn alle hierboven beschreven functionaliteiten ook te gebruiken als de smartphone via een USB-kabel met de in aanmerking komende auto is verbonden.

 
5 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De App is bedoeld om gebruikers persoonlijk te informeren. De op de App getoonde gegevens mogen niet, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden worden gebruikt, behoudens schriftelijk akkoord vooraf van Automobiles Citroën.

Automobiles Citroën informeert de gebruikers van deze App dat de meeste onderdelen van de App:

1. bescherming via de wetgeving met betrekking tot auteursrechten: zij het via foto's, artikelen, ontwerptekeningen, animaties, opnamen in audio- of videoformaat, ... ;

2. en/of via de wetgeving beschermd te zijn aangaande ontwerpen en modellen: dat zijn onder andere voertuigmodellen die weergegeven worden op de Applicatie ;

3. bescherming via het merkenrecht: dit omvat onder andere het merken «Citroën», het « chevron» (die het logo vormt van Automobiles Citroën), het woordmerk « PSA PEUGEOT CITROËN », en de emblemen van voertuigmodellen die getoond worden op de Applicatie.

De aldus beschermde elementen zijn eigendom van Automobiles Citroën, haar dochterondernemingen,  en/of van derden die bevoegd zijn gebruik te maken van Automobiles Citroën.

Onder die noemer is om het even welke reproductie, representatie, gebruikmaking, aanpassing, wijziging, opneming, gehele of gedeeltelijke commercialisatie op welke wijze of via welk medium dan ook (papier, digitaal, ...) verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Automobiles Citroën of van de onderneming die eigenaar is van genoemde elementen, uitzonderingen voorzien in de wet of anderszins daargelaten, een strafbaar feit van schending van auteursrechten en/of ontwerpen en modellen en/of merken, op straffe van hechtenis en boetes in overeenstemming met de van kracht zijnde toepasselijke wetten.


6 – GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Om de diensten beschreven in artikel 4 te kunnen leveren verzamelt de in aanmerking komende auto verschillende gegevens over de auto en het gebruik van de auto en stuurt de auto deze gegevens naar de App.

Bij elke rit, wordt het volgende doorgegeven: datum waarop de rit is begonnen, kilometrage, brandstofverbruik, waarschuwingen met betrekking tot de auto, laatste GPS-positie van de auto met tijdstip en GPS-positie van de eindbestemming van de gebruiker zoals die is ingevoerd in het navigatiesysteem van de auto, en datum waarop de rit is beëindigd. Door deze Algemene gebruiksvoorwaarden te accepteren, gaat de gebruiker ermee akkoord dat deze gegevens worden verzameld en doorgegeven aan de App om de diensten beschreven in artikel 4 te kunnen leveren.

De gebruiker is ervan op de hoogte dat de gegevens die via de App zijn verzameld ook door Automobiles Citroën worden verzameld en dat deze gegevens door (de filialen van) Automobiles Citroën, het commerciële netwerk en enig bedrijf dat namens Automobiles Citroën en/of een ander bedrijf dat behoort tot dezelfde groep als Automobiles Citroën diensten aanbiedt, kunnen worden gebruikt voor het versturen van commerciële aanbiedingen, voor onderzoek en voor analyse.

In het kader van zijn activiteiten kan Automobiles Citroën de verzamelde gegevens overbrengen naar andere landen. Dit kan noodzakelijk zijn in het kader van de doelen waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld of in het kader van de doelen waarvoor de deelnemers later uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Wanneer deze gegevens zijn overgebracht naar een ander land, neemt Automobiles Citroën alle noodzakelijke maatregelen om elke vorm van schade te voorkomen. De gegevens worden uitsluitend overgebracht naar landen waar een doeltreffend beschermingsniveau van de gegevens is verzekerd. De gegevens kunnen worden overgebracht naar landen die niet behoren tot de Europese Unie.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt elke gebruiker over het recht op toegang en wijziging van zijn gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens. Op dit recht kan een beroep worden gedaan bij de klantenservice van Citroën Nederland Postbus 12420, 1100 AK Amsterdam of via e-mail info-nl@citroen.com.


7 - VEILIGHEID

- Geen enkele functionaliteit van de App kan tijdens het rijden worden gebruikt. De informatie wordt bij het afzetten van het contact doorgegeven.

- De gebruiker verplicht zich tijdens het gebruik van de App zich te onthouden van elke activiteit die kan leiden tot virussen en computerstoringen die de werking van de App, de servers of de diensten waarmee de App in verbinding staat, kunnen beïnvloeden.

- Het gebruik dat wordt gemaakt van de App of van servers of diensten waarmee de App in verbinding staat: moet voldoen aan de geldende nationale en internationale wetten en regelgeving, moet de rechten van derden respecteren en mag geen schade toebrengen aan het imago van Automobiles Citroën in welke hoedanigheid of op welke wijze dan ook.


8 – BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

- De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de App maakt. Automobiles Citroën en zijn filialen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met name materiële schade, verlies van gegevens of computerprogramma's en financiële schade, die het gevolg is van het gebruik van de App of de op de smartphone van de gebruiker geïnstalleerde navigatie-app.

- Automobiles Citroën wijst de gebruiker erop dat bepaalde diensten die op de App worden getoond in sommige landen voorwerp kunnen zijn van bijzondere regelgeving en zelfs van beperkingen en verbod.

- De App is bereikbaar via het internet. In dit kader wijzen wij erop dat het internet een open en informeel netwerk is, dat bestaat uit de koppeling van computernetwerken op internationaal niveau. Het beheer van het internet is aan geen enkele centrale entiteit onderworpen en ieder deel van dit netwerk behoort toe aan een onafhankelijke publieke of private organisatie. De werking ervan berust dus op samenwerking tussen de beheerders van de diverse netwerken zonder dat tussen deze beheerders een leveringsverplichting of een minimaal kwaliteitsniveau is afgesproken. De netwerken kunnen een uiteenlopende overdrachtscapaciteit hebben en een eigen beleid rond het gebruik ervan voeren. Niets kan garanderen dat het internet in zijn geheel goed functioneert. Dientengevolge accepteert Automobiles Citroën geen enkele aansprakelijkheid en biedt Automobiles Citroën geen enkele garantie in geval van slecht functioneren van het internet (vertraagde overdracht of enige andere storing).

De toegang tot en het gebruik van het internet impliceert dat de gebruiker op de hoogte is van de kenmerken en beperkingen van het internet en deze kenmerken en beperkingen accepteert, met name voor wat betreft het ontbreken van beveiliging van bepaalde gegevens tegen frauduleus gebruik of hacken, het risico op besmetting door virussen die op het internet circuleren, de technische prestaties, de tijd die nodig is om informatie te raadplegen, op informatie te reageren of informatie door te geven, de risico's op onderbreking in de verbinding en meer in het algemeen de risico's die inherent zijn aan elke verbinding met het internet en elke doorgifte van informatie via het internet.

Automobiles Citroën kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor onder meer het volgende: bugs, computervirussen, de betrouwbaarheid van de overdracht van gegevens, de tijd die nodig is om toegang te krijgen tot het internet en eventuele beperkingen in de toegang tot het internet of de netwerken die ermee verbonden zijn. Automobiles Citroën kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen in de netwerken die toegang bieden tot de App, voor het geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de App door storingen bij telecommunicatiebedrijven, voor fouten in de overdracht of problemen die gerelateerd zijn aan de veiligheid van de gegevensoverdracht, en voor storingen in de ontvangstapparatuur of de telefoonlijn van de gebruiker.


9 – OPSCHORTING OF ONDERBREKING VAN DE TOEGANG TOT DE APP

Automobiles Citroën kan op elk moment de toegang van de gebruiker tot de App tijdelijk of permanent opschorten in het geval van: schending van de Algemene gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht ten gunste van Automobiles Citroën, technische problemen die te maken hebben met de infrastructuur die is opgezet voor de werking van de App en onderhoud aan de App.


10 – ACTUALISERING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Automobiles Citroën houdt zich het recht voor om, zonder kennisgeving vooraf, deze Algemene gebruiksvoorwaarden en alle onderdelen of diensten die op deze App getoond worden, te wijzigen en aan te passen.

Al deze wijzigingen worden de gebruikers opgelegd; de gebruikers moeten elke keer dat ze de App openen deze Algemene gebruiksvoorwaarden raadplegen. Elke keer dat de gebruiker de App opnieuw opent, wordt hij geacht akkoord te gaan met de nieuwste versie van de Algemene gebruiksvoorwaarden.


11 – TOEPASBAAR RECHT

Op de Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

In geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van de Algemene Gebruiksvoorwaarden dienen de regels van het Nederlandse recht te worden gebruikt om te bepalen welke rechtbank bevoegd is.

Top